ทัวร์ในประเทศ
ข้อมูลบริษัท
ถาม-ตอบเรื่องเที่ยวชมทุ่ง ทุ่งกระเจียว – ป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ

ชมงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม ณ อุทยานแห่งชาติ ป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ชมทุ่งดอกกระเจียว - ผาหำหด - มอหินขาว – ป่าหินงาม - น้ำตกตาดโตน หรือ โปรแกรมไปเช้า - เย็นกลับ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 - 31 สิงหาคม 2557

กำหนดวันเดินทาง   8 ท่าน ออกเดินทางทุกวันเสาร์  ถึง 15 ส.ค.2557

วันแรก...กรุงเทพฯ - ป่าหินงาม - อุทยานฯไทรทอง-น้ำตกตาดโตน
04.00 น.  พร้อมกันที่จุดนัดหมาย....เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศไปอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
07.30 น.  รับประทานอาหารเช้า(1)ที่ร้านอาหาร
08.00 น.  เที่ยวจุดชมวิวสุดแผ่นดิน เที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียว และป่าหินงาม มีหินรูปทรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  จากนั้นเดินทางไป อช.ไทรทอง
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน(2) ที่ร้านอาหาร
บ่าย...เที่ยวชมน้ำตกไทรทอง ลักษณะเป็นลานหินกว้าง ด้านล่างยังเป็นแอ่งน้ำที่นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้ระหว่างทางยังมีต้นไม้พันปี เป็นต้นกระบากขนาดใหญ่ที่ขึ้นอยู่ใกล้ลำธารน้ำตก  เดินทางด้วยรถท้องถิ่นสู่จุดชมวิวผาพ่อเมืองผาหำหด จุดนี้ยังมีการให้บริการปีนหน้าผาไว้ให้ท่านได้ทดสอบความกล้าอีกด้วย เดินเท้าสู่ผาพ่อเมืองและทุ่งดอกกระเจียว 5 ทุ่งใหญ่ มีทั้งสีขาวและสีชมพูอมม่วงเก็บภาพความประทับใจเดินทางไป อ.ช.ตาดโตน เข้าที่พักพักของอุทยานฯ ใกล้น้ำตกตาดโตน อิสระเล่นน้ำเที่ยวน้ำตก
18.30 น.  รับประทานอาหารกลางค่ำ(3) ที่ร้านอุทยานฯ  และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง... “มอหินขาว” สโตนเฮนจ์ เมืองไทย - กรุงเทพฯ
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า(4) ที่ร้านอุทยานฯ                  
08.00 น.  เดินทางไป เที่ยวชมและเก็บภาพ  “มอหินขาว” สโตนเฮนจ์ เมืองไทย เสาหิน 5 ต้นที่ชาวบ้านบอกว่าเห็นแสงสีขาวส่องขึ้นมาบริเวณนี้  และชมกลุ่มหินรูปร่างต่างๆที่บริเวณดงหิน พร้อมชมทิวทัศน์ในมุมสูง
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน(5) ที่ร้านอุทยานฯ
15.00 น.   เดินทางกลับกรุงเทพฯ     ระหว่างทางแวะซื้อของฝากตามอัธยาศัย
19.00 น.   ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ..  ด้วยความประทับใจ
*************************************************
อัตราค่าบริการ  พักเต็นท์ ท่านละ 2,500 บาท     ( ที่มอหินขาว ) / พักบ้าน  ท่านละ 2,800 บาท  (บ้านพักอุทยานฯ ตาดโตน) 

*************************************************
ชมทุ่งกระเจียว สีสรรดอกไม้แห่งฤดูฝน จังหวัดชัยภูมิ 1 วัน
รายละเอียดการเดินทาง    ทุกวันเสาร์-อาทิตย์  / กรุ๊ป 8 ท่านออกเดินทาง เลือกวันเดินทางได้เอง

05.00 น.    คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิต ขาออกฝั่งตรงข้าม ม.หอการค้า โดยมีทีมงาน กรีน เวย์ ทัวร์ฯ รอต้อนรับท่านและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางสู่ จ. ชัยภูมิ ระหว่างทางบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ
09.00 น.    เดินทางถึง จ.ชัยภูมิ นำท่านท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นขึ้นสู่จุดชมวิวสุดแผ่นดิน เป็นจุดที่สูงที่สุดของเทือกเขาพังเหย สูงจากระดับน้ำทะเล 846 เมตร เป็นแนวหน้าผาซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างภาคกลางและภาคอีสาน จากจุดชมวิวสุดแผ่นดินนี้ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์สันเขาสลับซับซ้อน จากนั้นให้ท่านอิสระในการเที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียวสีชมพูอมม่วงที่บานเต็มทุ่งในช่วงเดือนเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม และป่าหินงาม ซึ่งเป็นเสาหินรูปร่างแปลกตา ที่เกิดจากการกัดเซาะของลมมาเป็นเวลานานนับล้านปีจนกลายเป็นรูปทรงต่างๆสวยงาม เช่น รูปปราสาทโบราณ  รูปถ้วยฟุตบอลโลก หินตะปู  รูปเรดาห์ รูปสัตว์ต่างๆ ฯลฯ จนได้เวลาสมควร
เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร
บ่าย    นำท่านเดินทางไปยัง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  เป็นเขื่อนที่พระราชทานชื่อโดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเขื่อนแกนดินเหนียวที่ยาวที่สุดในประเทศไทย นำท่านชมจุดชมวิวสันเขื่อน ให้ท่านอิสระถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและซื้อของฝากที่เป็นผลิตภัณฑ์จากเมล็ดทานตะวัน น้ำผึ้ง ฯลฯ
16.00 น.    นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ระหว่างทางให้ท่านได้แวะซื้อของฝาก เช่น กะหรี่ปั๊บ ,ผลไม้ตามฤดูกาล
18.30 น.    เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ
********************************************************
** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่    ท่านละ  1,200 บาท / เด็ก  1,000  บาท
ราคานี้รวม :
ค่ารถไป-กลับตลอดการเดินทาง
ค่าอาหารว่างและกลางวันมื้อ
ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ
ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
ค่าประกันภัย 1,000,000 บาท
 ราคานี้ไม่รวม :
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ และค่าภาษีทุกประเภทค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ และค่าภาษีทุกประเภท

*************************************************
บริษัท กรีน เวย์ ทัวร์ แอนด์ เวิล์ด แทรฟเวล จำกัด

884/2หมู่ 7ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์อ.เมืองจ.สมุทรปราการ10270
โทร. 0-2383-7559,0-2753-4496,08-1918-2892(หนึ่ง),08-1443-5158(วัน)
www.greenwaytour.com  e-mail : greenwaytour@yahoo.comจองทัวร์ ผ่านแบบฟอร์ม

คลิก ชมภาพเพิ่มเติมทัวร์นี้

3