ที่พัก - อาหาร


  ข้อมูลบริษัท
  ถาม-ตอบเรื่องเที่ยว  ซากุระ ขุนวาง ขุนช่างเคี่ยน

  ชมดอกเสือโคร่ง หรือ ซากุระเมืองไทย จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

  กำหนดเดินทาง 1-15 ม.ค. 59 /  กรุ๊ป  8 ท่าน กำหนดวันเดินทางเอง

  วันแรกของการเดินทาง...กรุงเทพ – เชียงใหม่
  19.00 น. พร้อมกัน ที่จุดนัดหมาย หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ ออกเดินทางไป จ. เชียงใหม่
  วันที่สอง ... ดอยขุนวาง - พระธาตุจอมทอง - ถนนคนเดินเชียงใหม่
  06.00 น. ถึงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง จ.เชียงใหม่ ทำธุระส่วนตัวชมทิวทัศน์ในความหนาวเย็น กลางหมอกยามเช้า
   07.30 น. รับประทานอาหารเช้า(1) ที่ร้านของโครงการหลวง หลังอาหารชมแปลงพืชผักเมืองหนาวภายในศูนย์ ดอก เบญจมาศหลากสีสัน ชมดอกซากุระดอย(พญาเสือโคร่ง) สีสันของดอยสีชมพู 11.30 น. เดินทางมารับประทานอาหารกลางวัน(2)ที่ร้านอาหารบนดอยอินทนนท์
  14.00 น. ไหว้พระธาตุจอมทอง ประจำคนเกิดปีชวด
  18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ(3) เที่ยวถนนคนเดินเชียงใหม่ (ถนนคนเดินวัวลาย ) เดินทางเข้าที่พัก เมืองเชียงใหม่ โรงแรมเชียงใหม่เกท หรือ เที่ยบเท่า
  วันที่สาม .... ดอยขุนช้างเคี่ยน - หมู่บ้านม้งดอยปุย – ฟาร์มแกะฮักยู (ลำปางหนาวมาก)
  06.30 น. รับประทานอาหารเช้า(4) ณ ที่พัก
  08.00 น นำท่านสักการะครูบาศรีวิชัย ก่อนขึ้นดอย cheap replica watches uk เพื่อสัมผัสความสวยงามของดอกซากุระสีชมพู ณ ดอยขุนช้างเคี่ยน สวน กาแฟ สวนดอกไม้สวยงาม จากนั้นเดินทางไปหมู่บ้านม้งดอยปุย ชมวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าม้ง พิพิธภัณฑชาวม้ง
  12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (5) ที่ร้านอาหาร หลังอาหารเดินทางไปซื้อของฝากที่ร้านวนัสนันท์ ให้อาหารแกะน่ารัก ที่ฟาร์มแกะฮักยู (ลำปางหนาวมาก) 19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ (6)ที่ จ.นครสวรรค์ ส่งท่าน ณ จุดนัดหมายโดยสวัสดิภาพ...ด้วยความประทับใจ (ถึงกทม.เวลาประมาณ 22- 23.00น.) ***********************************************************************************************************************************************
  อัตราค่าบริการ  ท่านละ 3,900 บาท
  อัตรานี้รวม ค่ารถตู้ปรับอากาศTOYOTA D4D ตามรายการตลอดการเดินทาง /ค่ารถท้องถิ่นไปขุนช่างเคี่ยน,/ค่าบ้านพักดอยสุเทพ 1 คืน /ค่าธรรมเนียมเข้าทุกสถานที่ตามรายการ/ ค่าประกันท่องเที่ยวท่านละ 300,000 บาท/ ค่าอาหาร 6 มื้อตามรายการ น้ำดื่ม ตลอดการเดินทาง /ค่ามัคคุเทศก์ / สตาฟนำเที่ยวตามรายการ /ค่าเข้าชมฟาร์มแกะ
  อัตรานี้ไม่รวม   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  breitling replica
  หมายเหตุ ... โปรแกรมท่องเที่ยวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของการเดินทาง โดยยึดถือความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ  คลิก ชมภาพเพิ่มเติม

  3