มุมสมาชิก
ข้อมูลบริษัท
ถาม-ตอบเรื่องเที่ยว

About us
บริษัท กรีนเวย์ ทัวร์ แอนด์ เวิล์ด แทรฟเวล จำกัด
ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจากกระทรวงพานิชย์ ได้รับใบอนุญาตจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้ทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสดค้ำประกัน ตามเอกสารนี้ท่านจึงมั่นใจได้ว่าท่านได้ท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์ที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ทีมงาน...กรีนเวย์ ทัวร์ ขอให้ท่านท่องเที่ยวกับเราอย่างมีความสุขและสบายใจ...

แนวนโยบายขององค์กร : เราเป็นองค์กรที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คือการไม่ทำลายให้สภาพแวดล้อมเสียหาย ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรชุมชน หรือสิ่งที่น่าใจที่จะทำการท่องเที่ยวนั้นเสียหาย ซึ่งนโยบายของเรายังรวมไปถึงรูปแบบการท่อเงที่ยวในเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอีกด้วย

1 1

“กรีนเวย์ ทัวร์” องค์กรที่พร้อมบริการในด้านการท่องเที่ยว เป็นที่รวบรวมบุคลากรที่มีประสบการณ์ทางด้านการท่องเที่ยวหลายชีวิต ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการตลาด ฝ่ายบุคคล ฝ่ายต่างประเทศ นักวิชาการทางทะเล นักวิชาการป่าไม้ มัคคุเทศก์ STAFF แต่ละท่านมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันมานับสิบปี ซึ่งทุกท่านมีเป้าหมายเดียวกันคือ จัดตั้งองค์กรที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ทุกท่านพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยใจรัก ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง ชัดเจน รู้ชัดในทุกพื้นที่ รู้จริงในข้อมูล จากประสบการณ์ที่สั่งสมมามอบให้กับท่านได้อย่างเต็มความสามารถ ท่านจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่เราพร้อมที่จะมอบให้อย่างแน่นอน

การท่องเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศ หรือเรียกว่า “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” มาจากคำภาษาอังกฤษว่า “Eco-tourism” ซึ่งเป็นคำที่ผสมกันระหว่างคำว่า Ecology หรือนิเวศวิทยา กับคำว่า Tourism หรือการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ในวงการท่องเที่ยวยังมีการใช้คำภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่สำคัญ ได้แก่ “Nature Tourism” หรือ “Bio-tourism” หรือ “Green Tourism” แทน เพื่อบ่งบอกให้เห็นว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควรเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
รวมไปถึงแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรมที่ปรากฏในพื้นที่นั้นด้วย 2. ทุกฝ่ายควรคำนึงต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติ และระบบนิเวศ โดยการท่องเที่ยวที่ไม่ทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
3 .เน้นให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส หรือมีประสบการณ์การเรียนรู้กับสภาพแวดล้อมธรรมชาติโดยตรง
4. เน้นการท่องเที่ยวที่ให้ประโยชน์กลับคืนสู่ธรรมชาติและการอนุรักษ์ธรรมชาติ ขณะเดียวกันต้อง เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนั้น จะมุ่งเน้นลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว ไม่ใช่เน้นที่การเสริมแต่ง หรือการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

กิจกรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมการเดินป่าและศึกษาธรรมชาติ, กิจกรรมถ่ายรูปธรรมชาติ บันทึกเทปวีดีโอ, กิจกรรมดูนก, กิจกรรมศึกษา/เที่ยวถ้ำ, กิจกรรมศึกษาท้องฟ้าและดาราศาสตร์, กิจกรรมล่องเรือศึกษาธรรมชาติ, กิจกรรมพายเรือแคนู/คายัค, กิจกรรมดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น/น้ำลึก เป็นต้น กิจกรรมเสริม ได้แก่ กิจกรรมชมทิวทัศน์ธรรมชาติในบรรยากาศที่สงบ (Relaxing), กิจกรรมขี่จักรยานตามเส้นทางธรรมชาติ, กิจกรรมปีน/ไต่เขา, กิจกรรมพักแรมด้วยเต็นท์, กิจกรรมล่องแพยาง แพไม้ไผ่, กิจกรรมพักผ่อนรับประทานอาหาร (Picnicking), และกิจกรรมเที่ยวน้ำตก เป็นต้น

ทีมงาน... กรีนเวย์ทัวร์
3